Căutare în site
we found 0 results
Your search results

Regulament concurs

Posted by gabriela on octombrie 26, 2018
| 0

Regulament “Concurs de texte de arhitectură cu tema București: Modernism Art Deco ”

Art. 1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Asociatia Igloo Habitat si Arhitectura, cu sediul social în Sos. Stefan cel Mare nr. 8, etaj 1, ap. 1, sector 5, Bucuresti, CIF 24087072, contul IBAN RO78BPOS74906784786RON01, de- schis la Bancpost – Suc. Cosbuc, reprezentat prin Ciocazanu Adrian, Vicepreședinte,

cu ocazia desfășurării proiectului B:MAD (Bucharest: Modernism Art Deco), organizează un concurs național de eseuri (denumit în cele ce urmează ”Concursul”) cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”).

Art. 2 REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1 Regulamentul oficial al concursului (“Regulamentul”) este disponibil oricărui solicitant/participant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii organizatorului – www.artdecobucharest.ro. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la acest concurs se prezumă cunoașterea Regulamentului și acceptarea acestuia de către participanți, care se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ.

2.2 Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.

2.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

2.4 Organizatorul poate stabili parteneriate cu orice alte persoane juridice pentru susținerea acestui concurs.

Art.3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

3.1 Concursul este organizat în perioada 26 octombrie – 25 noiembrie 2018.

3.2 Premiile vor fi oferite câștigătorilor nu mai târziu de 7 decembrie 2018.

Art.4. PARTICIPANȚI ȘI PREMII

4.1. Concursul de texte de arhitectură cu tema Art Deco Modernist se desfășoară în limba română și este deschis:

– A. contributorilor interesați / pasionați (public larg, studenți arte, fotografie, film, ITA, Arhitectura etc)

– B. contributorilor avizați / experți (apel la contribuție de conținut pentru specialiștii domeniului)

4.2. Juriul va desemna 20 de finaliști.
4.3. Premiile vor fi acordate în lei, la cursul zilei premierii.
4.4. Valoarea totală a premiilor este de 13.462 lei brut.
4.5. Valoarea taxelor se vor achita de catre Organizator.

Art 5. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

26 octombrie 2018 – 25 noiembrie 2018 – înscriere în concurs

25 – 29 noiembrie 2018 – evaluarea textelor de către juriu

29 noiembrie – 7 decembrie – anunțarea rezultatelor și premierea câștigătorilor

Art. 6 MODALITATEA DE PARTICIPARE

6.1. Vor fi eligibile pentru înscrierea în competiție doar eseurile cu fotografii care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. Sunt redactate în limba română
 2. Sunt originale, nu au mai fost publicate, aparțin celui care le-a înscris în competiție și respectă drepturile de autor
 3. Vor avea 500 – 700 de cuvinte, și vor fi însoțite de 5 fotografii relevante temei
 4. Fotografiile ce însoțesc eseurile sunt de asemenea originale, nu au mai fost publicate și respectă drepturile de autor

6.2. Un participant poate trimite până la maxim 3 eseuri cu fotografii.

6.3. Eseurile se vor transmite via e-mail la adresa disponibilă pe site-ul www.artdecobucharest.ro până la data de 25 noiembrie 2018, ora 23.59.

6.4. Vor fi descalificate eseurile care nu sunt originale și exclusive, dacă există evidența publicării într-un alt context, care se dovedesc a fi plagiate în orice proporție, precum și cele care nu au indicat sursa referitor la text si poza.

ART. 7 EVALUAREA ESEURILOR

7.1 Un juriu alcătuit special în cadrul proiectului Bucharest: Modernism Art Deco va desemna finaliștii.

7.2 Finaliști vor fi desemnați autorii celor mai bune eseuri. Va rezulta un număr de 20 de finaliști.

7.3 Deliberările juriilor nu sunt publice, sunt definitive și nu se primesc contestații.

Art 8. DREPTURI DE AUTOR

8.1. Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a decide să publice în paginile publicațiilor sale sau pe site-ul www.artdecobucharest.ro oricare eseu participant la acest Concurs împreună cu fotografiile aferente, fără a plăti autorului vreo remunerație, cu precizarea că este vorba despre un eseu participant la Concurs.

8.2. Autorii eseurilor trimise își dau acordul ca Organizatorul concursului să decidă publicarea sau nepublicarea eseurilor trimise în Concurs și a pozelor aferente în publicații partenere sau pe site-ul www.artdecobucharest.ro prin simplul act al participării la Concurs.

8.3. Autorii eseurilor și a fotografiilor publicate rețin drepturile nepatrimoniale de autor privitoare la creațiile lor.

Art. 9. ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Câştigătorii premiilor vor fi anunțați pe site-ul www.artdecobucharest.ro.

9.2. Pentru a intra în posesia premiilor, câstigătorii trebuie să prezinte organizatorului actul de identitate. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

9.3. Plata premiilor în bani se va face la valoarea netă și se va realiza prin contracte de cesiune drepturi de autor, prin virament bancar în contul câştigătorului, şi nu în numerar, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data semnării și primirii procesului verbal semnat.

9.4. Eventualele costuri suplimentare pentru deschiderea contului și trimiterea copiei actului de iden- titate vor fi suportate de câștigător.

9.5. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la publicare, câştigătorii nu revendica premiul si nu semnează procesul verbal cu organizatorul, aceştia vor pierde premiul, premiile astfel neacordate se anulează.

Art. 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află integral pe site-ul www.artde- cobucharest.ro.

Art. 11. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE

11.1. Valoarea premiilor vor fi acordate la valoare netă.
Organizatorul se obligă să vireze impozitul pe venit precum și contribuțiile sociale (contribuția la pensie și contribuția la sănătate).

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

11.2. Dacă organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu acordând exclusiv pre- miul stabilit prin regulament și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări.

Câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART.12. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

12.1. Participanții la concurs pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia.

12.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatoru- lui de marketing direct al Organizatorului.

12.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

12.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premi- ile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

12.5. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții pri- vate în sectorul comunicațiilor electronice.

12.6. De asemenea, organizatorul informează participanții că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către Asociatia Igloo Habitat si Arhitectura

12.7. În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

12.7.1 DREPTUL DE ACCES LA DATE

12.7.1.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

12.7.1.2. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

a. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

c. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, pre- cum și condițiile în care pot fi exercitate;

d. Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

12.7.1.3. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere in- tocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca infor- mațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

12.7.1.4. Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

12.7.2. DREPTUL DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR

12.7.2.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 1.  după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate con- form lit. a. sau b., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

12.7.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

12.7.2.3. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea even- tualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

12.7.3. DREPTUL DE OPOZIȚIE

12.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele opera- torului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

12.7.3.2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

12.7.3.3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantu- lui de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

12.7.4. DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE

12.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ;
 3. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condiți- ile prevăzute la lit. a).

12.7.4.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

 1. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 2. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

12.7.5. DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI

12.7.5.1. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveg- here, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garan- tate de legea care le-au fost încălcate.

12.7.5.2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter per- sonal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

12.7.5.3. Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

12.7.6.DREPTULDEAINAINTAPLÂNGERECĂTREAUTORITATEADESUPRAVEGHERE, în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

12.7.6.1. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.

12.8. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie facută publică și să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea cam- paniei.

12.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Legii 677/2001 înregistrată sub numărul 6363 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

12.10. Prin participarea în Concurs, participanții acceptă prevederile prezentului Regulament.

Art. 13. ÎNCETAREA CONCURSULUI

13.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariției unor situații de forță majoră – cutremur, inundație, calamități naturale, mișcări so- ciale – sau situații asimilate forței majore – interdicții legale etc. – notificată în termen de 48 de ore de la data apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul prin intermediul site-ului www.artdecobucharest.ro, cu 7 zile înainte de încetare;

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu car- acter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect;

Art.14. LITIGII

14.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea campaniei vor fi făcute pe adresa organizatoru- lui: Str. Ion Brezoianu nr. 4, etaj 1, ap. 1, sector 5, Bucuresti, telefon 021.313.41.18, până la sfarsitul concursului. Reclamațiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

14.2. Eventualele litigii apărute între organizatori și participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Art.15. ALTE PREVEDERI

15.1. Participarea la Concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.
15.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adițional scris și va fi anunțată pe site-ul www.artdecobucharest.ro

Asociația Igloo Habitat și Arhitectură

Vicepresedinte, Adrian Ciocăzanu

Compară imobile

Înapoi